Lodsejere

Omfattede lodsejere
Af tabel 2 fremgår matriklerne der separatkloakeres. Der anlægges en ny spildevandsledning og fællesprivat regnvandssystem til afvanding af de 4 grunde, samt til afvanding af vejen Ved Lerbakken.

Grundene skal etablere et spildevandslaug for de fællesprivate regnvandsledninger, iht. Spildevandsbekendtgørelsens §5, stk. 3. Spildevandslauget skal varetage anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Spildevandslaugets vedtægter skal tinglyses på de berørte ejendomme.

Øvrige grundejere der berøres af projektet
Nærværende tillæg til spildevandsplan fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloakprojektet. Ejendomme der ligger tæt på de viste fællesprivate ledninger kan forvente at blive berørt midlertidigt af projektet i anlægsfasen.

Den fællesprivate regnvandsledning der anlægges mellem Høveltsvangsvej 68 og 70 skal mod fornøden erstatning tinglyses på ejendommene. Deklarationen tingslyses på ejendommene uden udgift for grundejerne.

Deklarationen sikrer spildevandslauget og driften af det fællesprivate ledningssystem.

Vedtægter for spildevandslaug ses på følgende link:  Vedtaegter for spildevandslaug ved Lerbakken (143.6 KB)


Klik for stort billede

Tabel 2: De omfattede matrikler i nærværende Tillæg III til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013-2016.