Statusændring

De 4 omfattede grunde samt vejen er beliggende i kloakopland GN. Oplandet er spildevandskloakeret for husspildevand, og spildevandet ledes til Lillerød Renseanlæg.

De 4 grunde og vejen bliver et nyt kloakopland, navngivet GN1, med kloakeringsformen separatkloak. Spildevandet fra oplandet ledes til Lillerød Renseanlæg. Spildevandstilførslen til renseanlægget er derfor uændret i forhold til gældende spildevandsplan. Regnvand fra GN1 tilsluttes eksisterende regnvandssystem i Høveltsvangsvej, som ledes til udløb U2.31 med slutrecipient Rørmose Å.

Oplandet der ændrer status omfatter følgende matrikler: 23r, 23q, 23p, 23o og 23l Lynge By, Lynge. Sidstnævnte matrikel består af den fællesprivate vej Ved Lerbakken, der ligeledes afvandes.

Det nye kloakopland GN1 fremgår af figur 1.


Klik for stort billede

Figur 1 Nyt kloakopland GN1, placering af nyt ledningssystem, samt tilslutning af ledninger til eksisterende offentlig kloak.