Priser

Udgifterne til opretholdelse af spildevandsforsyning i Allerød skal dækkes i henhold til betalingsvedtægten for Allerød Spildevand A/S.

Reglerne om betalingsvedtægter fremgår af "Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.", nr. 633 af 7. juni 2010. Betalingsvedtægten for Allerød Kommunes kloakforsyning trådte i kraft d. 1. januar 2011.

Spildevandsforsyningen i Allerød Kommune finansieres via fire forskellige bidrag.

Standardtilslutningsbidrag
Standardtilslutningsbidrag fra ejendomme, der tilsluttes den offentlige kloak i Allerød Kommune. Prisen er 30.000,- kr. (prisniveau 1997, ekskl. moms) for en boligenhed eller påbegyndt 800 m² erhvervsareal. Hvis der ikke kan tilsluttes regnvand er prisen 60 % af standardtilslutningsbidraget.

Vandafledningsbidrag
Vandafledningsbidrag betales af alle, der er tilsluttet den offentlige kloak i Allerød Kommune eller kontraktligt tilknyttet spildevandsselskabet. Vandafledningsbidraget bestemmes på baggrund af ejendommens målte eller skønnede vandforbrug. Størrelsen af vandafledningsbidraget fastsættes for et år af gangen af Allerød Spildevand A/S.

Vejbidrag
Vejbidrag udgør for statsveje et årligt bidrag pr m² matrikulært areal og for kommunal og private fællesveje et årligt bidrag på maksimalt 8 % af de årlige udgifter til spildevandsselskabets anlægsarbejder (renseanlæg undtaget).

Særbidrag
Særbidrag pålignes virksomheder med særligt højt forureningsindhold i spildevandet i forhold til almindeligt husspildevand, når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det offentlige spildevandsanlægs etablering og drift.

LINKS

Betalingsloven
Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand A/S (side indeholder link til aktuel prisliste)