Investeringsplan

Investeringsplanen for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S de næste fire år ser ud som angivet i tabellen. Alle investeringer er i mio. kr. ex. moms.

Tidsperspektivet og udgifterne forbundet med nykloakeringer er realtivt usikre. Det anslåede udgiftsniveau for de enkelte årstal skal derfor tages med forbehold. Beløbene er anslået ud fra en forventning om at følgende områder vil blive kloakeret i planperioden: Hammersholt Byvej, 1. del af Ny Blovstrød, Gladgårdsvænge, område ved Julemosegård, Kongevejen 61, område ved Blovstrød kro og Høveltvangsvej.

I forhold til renseanlæg og pumpestationer er der flere forhold, der kan påvirke investeringsbehovet. I 2014 udløber driftsaftalen mellem Allerød Spildevand A/S og Krüger, og der skal derfor overvejes hvad der fremtidigt skal ske i forhold til spildevandshåndteringen i kommunen. Forsyningen Allerød Rudesdal A/S vil i 2013-2014 udarbejde en analyse af spildevandshåndteringen og med udgangspunkt i denne kan der blive behov for justeringer.

Ovenstående investeringer er de omkostninger realiseringen af spildevandsplanen vil have for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Realiseringen af spildevandsplanen vil ligeledes medføre udgifter i forhold til det skattefinansierede område. Gennemførelsen af en del af investeringsprojekterne er afhængig af myndighedsbehandling i form af forskellige tilladelser ligesom der kan blive behov for tillæg til spildevandsplanen i takt med, at de konkrete projekter til nedbringelse af belastningen på recipienterne beskrevet i planen konkretiseres.