Lovgrundlag og miljøvurdering

Tillæget er udarbejdet i medfør af:

- §32, stk 1 i Miljøbeskyttelsesloven (Lov nr. 358 af 6. juni 1991).

- Kapitel 3 og 4 i Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007).

Tillægget skal indeholde oplysninger om planlagte kloakeringsområder, samt hvilke anlæg, der etableres af Allerød Spildevand A/S og hvilke anlæg der etableres på privat foranstaltning, samt efter hvilken tidsfølge projekterne forventes udarbejdet og udført.