Strategi og fokus

Allerød Kommune har en målsætning om, at al regn- og spildevand i kommunen skal håndteres, så der ikke sker en uhensigtsmæssig påvirkning af hverken recipienter eller grundvandsressourcen.

I forhold til grundvand ønskes det, at der, med udgangspunkt i opdateret forskning, arbejdes med nedsivning af mindre forurenet overfladevand. I løbet af planperioden vil der blive udarbejdet retningslinjer for hvilke typer af arealer og områder, der som udgangspunkt kan opnås tilladelse til at nedsive vand fra.