Ordliste

Aflastning:
Udledning i forbindelse med regn af urenset regn/spildevand fra afløbssystemet til vandløb/sø.

Afløbskoefficient:
Et dimensionsløst tal, der udtrykker den andel af regnen, der strømmer til afløbssystemet fra et givet areal.

Befæstede arealer:
Arealer, som på grund af anvendelse til f.eks. veje, bebyggelse m.m. er helt eller delvist ugennemtrængelige for vand. Nedbør, der falder på befæstede arealer, afledes normalt til spildevandssystemet.

BI5:
Fem-døgns biokemisk iltforbrug. Det antal milligram ilt pr. Iiter, som en vandprøves mikroorganismer forbruger i en fem-døgns periode til biokemisk iltning af det organiske stof i vandet. BI5 er et udtryk for mængden af organisk stof, som kan omsættes når der er ilt til stede.

CDS-regn:
Anvendes i forbindelse med hydrauliske beregninger af kloaksystemer. ”Teoretisk regn”, der opbygges ud fra en historisk registrering af regn.

DANVA:
Foreningens navn er Dansk Vand – og Spildevandsforening (DANVA). Medlemmer er kommuner, vandforsyninger og spildevandsforsyninger med videre.

DVFI:
Er en forkortelse for Dansk VandløbsFaunaIndeks som bruges til biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet (Miljøstyrelsen 1998). Det anvender faunaklasser, der angives ved heltal fra 1 til 7. Faunaklasse 1 angiver et ensidigt eller manglende dyreliv. Faunaklasse 7 angiver et meget varieret dyreliv.

E-målsætning:
En målsætning for vandløb, der er påvirket af grundvandsindvinding.

Fællessystem:
Kloakeringsprincip, hvor regn- og spildevand transporteres i samme kloakledning.

PE:
Personækvivalent, forureningsmængde, der svarer til hvad én person tilfører kloaksystemet.

Recipient:
For eksempel et vandområde, vandløb, sø eller hav som fra spildevandssystemet modtaget opspædet spildevand, regnvand eller renset spildevand.

Regnvand:
Vand fra nedbør, der ikke er trængt ned i jorden, og som afledes direkte fra tage, terræn, veje etc. I spildevandsbekendtgørelsens forstand skal dette vand opfattes som spildevand. Ikke mindst i begyndelsen af et regnskyl kan vandet, f.eks. fra veje, være hårdt belastet med organisk nedbrydeligt stof, med rester fra bremsebelægninger, dæk, stoffer fra forbrændt og uforbrændt benzin og olie m.v.

Renovering:
Betegnelse for fornyelse af spildevandssystemet.

Separatsystem:
Kloakeringsprincip, hvor regn- og spildevand transporteres i hver sin ledning.

Stikledning:
Tilslutningsledning fra hovedkloakledning til privat ejendom indtil stikbrønd eller til skel, hvis der ikke er stikbrønd.

Udpegningsgrundlaget:

Udpegningsgrundlaget er en fællesbetegnelse for de arter og naturtyper, som findes indenfor et internationalt beskyttelsesområde og som er omfattet af listerne i habitatdirektivet eller fuglebeskyttelsesdirektivet, som forudsætter udpegning af beskyttelsesområder.