Vandhandleplan

I Allerød Kommunes Vandhandleplan er der lagt op til en række tiltag, der skal forbedre forholdene i vandløbene. Et af virkemidlerne i forhold til opnåelse af bedre recipientkvalitet er etablering af nedbringelse af den hydrauliske belastning ved at udjævne udledningen fra separate regnvandsudløb. Derudover er der steder, hvor der skal gøres en indsats i forhold til nedbringelse af forurening fra overløb fra fælleskloak.

I forhold til nedbringelse af belastningen fra regnbetingede udledninger er bassiner et af de virkemidler, der kan tages i anvendelse. Der kan også, hvis det passer ind i området og øvrig planlægning, overvejes at lave andre lokale løsninger til håndtering af regnvandet, så det ikke ledes direkte til recipient.

Der er en vis usikkerhed på opgørelsen af volumen på de bestående bassiner. Derfor skal Forsyningen Allerød Rudersdal A/S i 2013 udarbejde en oversigt med data på volumenkapaciteten på de bestående bassiner. Disse data skal verificeres af Allerød Kommune. Inden etablering af hvert enkelt bassin gennemregner Forsyningen Allerød Rudersdal A/S volumenkravet i henhold til de verificerede data.

Allerød Kommune er i øjeblikket i gang med gennemførelsen af to pilotprojekter i forhold til håndtering af regnvand og opfyldelse af målene i vandhandleplanen.

Kollerød Å
I oplandet til Kollerød Å er der i Vandhandleplanen skitseret et bassinbehov på i alt 4617 m3, hvoraf de 3953 m3 er foreslået etableret inden udgangen af 2015. Bassinerne skal placeres i forbindelse med udløbene U2.24 (99 m3), U4.02 (72 m3) og U2.14 (4446 m3).

Lynge Å
Fra Lillerød sker udledningerne af separat regnvand til Lynge Å primært via Rørmosen. I Vandhandleplanen er der krav om bassinvolumen eller tiltag med tilsvarende effekt ved udløbene U2.05 (3518 m3) og U4.04 (2238 m3). Dette kan evt. gøres ved en udvidelse af regnvandssøerne ved Søparken. Der er for nylig etableret en udvidelse af bassinkapaciteten på Rørmosen. Det skal undersøges nærmere, hvor stor betydningen af denne udvidelse er inden der planlægges endeligt hvilke yderligere tiltag, der er nødvendige. Tidsplanen for gennemførelse af tiltag er 2016-18.

Ved U3.05 er der krav om et ekstra bassinvolumen på 720 m3. Bassinkravene ventes at blive helt eller delvis implementeret via projektet "Lad det regne med frøer", beskrevet ovenfor, hvor afprøvning af forskellige innovative løsninger til lokal håndtering af regnvand indgår. Forventes etableret i løbet af 2014.

Kedelsø og Langsø Å
Der skal etableres foranstaltninger svarende til bassinvolumen på 380 m3 på U3.07 og 1070 m3 på U3.13. En del af dette kommer til at indgå i projektet "Lad det regne med frøer", hvor det vil blive vurderet, hvordan en del regnvand kan frakobles kloakken og i stedet afledes til Lynge Å, hvor det under naturlige forhold ville strømme til. Tidsplanen er 2013-15.

Hestetangs Å
Der skal etableres LAR-løsninger og bassinvolumen i svarende til 285 m3 i oplandet til U3.16. Derudover er der krav svarende til 2380 m3 ved U3.15 og 626 m3 ved U3.19.

Der er en forestående erhvervsudstykning i området, der kan ændre området med flere bassiner. Løsningerne skal være implementeret i løbet af 2016-18.

Oplandet til Sjælsø
Bassinkapaciteten i vådområdet ved udløb U2.50 skal udvides med 198 m3 i 2016-18. Derudover vil mulige løsninger for LAR kombineret med naturberigelse ved U1.14 blive undersøgt. Kravet ved U1.14 er 295 m3.

Endvidere er det muligt, at det vil være nødvendigt med en række øvrige tiltag i oplandet til Sjælsø, herunder ved spildevandsoverløb fra Blovstrød by, forsvarets arealer samt Sandholmlejren. Det kan blandt andet være yderligere bassinvolumener og evt. fraseparering af regnvand i den fælleskloakerede del af Blovstrød. Tidshorisonten er 2013-16.

Horsemosen
Der er to udløb til Horsemosen, der er stillet krav til. Ved U2.09 skal der etableres volumen på 20 m3 og ved U2.10 skal der etableres volumen på 30 m3.

Statisk kort