Rensekrav og -metoder

Der er i Vandplanerne stillet krav om forbedret rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land, hvor de målsatte recipienter på grund af forureningsbelastning ikke lever op til den fastsatte målsætning. I forbindelse med Vandplanerne er der udarbejdet et kort, der viser hvilke krav til renseklasse, der stilles i de enkelte områder.

Det betyder, at ejendomme som udleder spildevand til recipient, hvor der er fastsat en renseklasse skal forbedre spildevandsrensningen svarende til den fastsatte renseklasse såfremt de ikke har en løsning i dag, der opfylder kravene.

Ejendomme, der nedsiver spildevand, opfylder kravene til alle renseklasser. Dog skal nedsivningen ske forsvarligt og i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om nedsivningsanlæg.

En del ejendomme i det åbne land må forvente at blive stillet over for krav om forbedret rensning af spildevandet eller tilslutning til offentlig kloak, hvis dette tilbydes. Som alternativ kan ejendommene etablere nedsivning.

Renseklasserne er afgørende for, hvor meget spildevandet skal renses, inden det kan udledes til recipient.

Der er forskellige rensemetoder, som umiddelbart er anvendelige for at rense spildevandet til de gældende krav, men forskellige forhold, kan gøre, at nogle af rensemetoderne ikke kan anvendes på den enkelte ejendom.

Tidsfristen for at gennemførelse af tiltag på de ukloakerede ejendomme er i Vandplanerne fastsat til udgangen af 2015.