Optagelse af Søgrøften og Lyngevejsgrøften som spildevandsteknisk anlæg

Det tinglyses, at Søgrøften og Lyngevejsgrøften ændrer status fra vandløb til spildevandstekniske anlæg. Grøfterne afleder ikke længere vand fra et naturligt opland pga. byudvikling og kloakering i Lillerød. Søgrøften er delvist rørlagt og delvist åben. Lyngevejsgrøften har været rørlagt igennem en lang årrække.

 

Forvaltningen foreslår, at ændre status på de to vandløb, blandt andet for at give forsyningen råderet til hele regnvandssystemet og for at kunne bruge Søgrøften til afledning af overfladevand og til etablering af forsinkelsesbassin for at opfylde kommunens vandhandleplan 2010-2015.

Rapport om vandløbenes statusændring ses på følgende link:  Tillæg IV (1.8 MB)