Indledning

Dette tillæg er tredje tillæg til Allerød Kommunes Spildevandplan 2013-2016.

Tillægget omfatter ændring af status for en mindre del af kloakopland GN, idet deloplandet ændres fra spildevandskloak for husspildevand til separatkloakeret. Deloplandet omfatter 4 grunde samt en fællesprivat vej, og navngives GN1. De 4 grunde er beliggende Ved Lerbakken og byggemodnes af privat developer.

De nye regnvandsledninger anlægges som fællesprivate, og grundene skal indgå i et privat spildevandslaug, iht. Spildevandsbekendtgørelsens §5, stk. 3.

Tillægget indgår sammen med den tidligere vedtagne spildevandsplan, som Allerød Kommunes samlede spildevandsplan og udgør herefter Allerød Spildevand A/S´s lovmæssige grundlag, for at gennemføre de i tillægget beskrevne kloakanlæg mv.

Tillægget vil således figurere som et selvstændigt dokument som tillæg til Spildevandsplan 2013-2016.

Tillæg III til Spildevandsplan 2013 er gældende fra 22. juni 2016