Afledning til kloak

I områder, der er fælleskloakeret eller separatkloakeret er der mulighed for afledning af regnvand til kloak.

Vilkårene for tilslutning opnås gennem tilslutningstilladelsen. For almindelige boliger er tilslutningstilladelsen ofte indeholdt i byggetilladelsen.

For visse ejendommes vedkommende er der betalt tilslutningsbidrag for regnvand. Det betyder at husejerne har ret til at aflede regnvandet til kloakken. Denne ret kan ikke tilbagekaldes eller tvungent tilbagekøbes ved tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Retten kan kun afstås frivilligt fra grundejerens side. Herefter kan retten ikke automatisk generhverves.

Som udgangspunkt stilles der i nye byggetilladelser krav om at der ikke ledes regnvand til kloak. Hvis der i en tilslutningstilladelse eller byggetilladelse ikke er fastsat særlige vilkår for afledning af regnvand til den offentlige kloak, må grundejeren ikke aflede regnvand til kloakken. For byggeri på nye matrikler og byggeri på matrikler, hvor der ikke tidligere er betalt tilslutningsbidrag, kloakeres der kun for spildevand. Dette gælder uanset hvilket kloakopland matriklen ligger i.

Hvor der er regnvandskloak kan tilledning af regnvand til kloakken dog ske, såfremt der etableres faskine eller lignende til forsinkelse inden tilledning til den offentlige kloak. Dette anlæg skal dimensioneres således, at der kun sker overbelastning af anlægget hvert 10. år på linje med de funktionskrav, som de offentlige kloakker skal overholde. I disse tilfælde skal der ikke betales tilslutningsbidrag for regnvand.

I de tilfælde hvor der etableres faskine eller lignende, som sikrer at der kun sker overbelastning en gang hvert 10. år, samt de tilfælde, hvor betingelserne for håndtering af overfladevand på egen grund er særligt vanskelige, kan der gives tilladelse til afledning svarende til 1 l/s/ha. Hvis der ikke står andre vilkår i byggetilladelsen er det ovenstående vilkår der gælder.

Ved revision af tilslutningstilladelser eller byggetilladelser i forbindelse med væsentlig ombygning på grunde, vil tilsvarende krav blive indføjet.

Eksisterende bebyggede grunde vil ikke få meddelt reviderede tilslutningstilladelser eller byggetilladelser, så længe der ikke ombygges væsentligt. Ejerskifte udløser ikke reviderede tilslutningstilladelser eller byggetilladelser.