Håndtering af overfladevand

Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende.

Hvis overfladevand ledes til nedsivning (faskine) skal der fremsendes ansøgning til Allerød Kommune, hvor følgende forhold oplyses:

  • Hvilke arealer afledes der fra (tag, fliser, belægning)
  • Størrelse på arealer (m2)
  • Tegning over projekt med rørføring
  • Opbygning af faskine (kassetter, singels, andet)
  • Faskinens størrelse
  • Jordtype

Faskinen skal som minimum være så stor, at der højst sker overbelastning en gang hvert 2. år. Ved beregning af faskinens størrelse skal der tages højde for jordens nedsivningsevne. Beregning af faskinens størrelse kan foretages på anviste hjemmeside - se link. Ved placering af faskinen skal de vejledende afstandskrav fra Teknologisk Institut så vidt muligt følges.

Etablering af faskine må ikke foretages før der er givet tilladelse.

Hvis det ønskes at etablere faskine med overløb til regnvandskloakken, skal faskinen dimensioneres så der højst sker overbelastning en gang hvert 10. år. Beregning af størrelsen på faskinen kan foretages ved at følge ovenstående link. Faskine med overløb til kloakken skal udføres, så det sikres at overløbet først træder i funktion når faskinens fulde volumen er udnyttet. Ved tilledning til regnvandskloakken skal tilførslen drosles ned til 1 l/s/ha. Der skal ikke betales tilslutningsbidrag for regnvand ved udførsel af faskine med overløb, når ovenstående retningslinjer følges.

Der kan ikke gives tilladelse til nedsivning af vand fra tage, tagrender og nedløbsrør som indeholder zink, kobber eller bly. I områder hvor tagvand afledes til nedsivning i faskine, skal der ved udskiftning af tagrender og nedløbsrør anvendes materialer, der ikke indeholder kobber, bly.

Der kan dog gives tilladelse med særlige vilkår til nedsivning af tagvand, hvor der anvendes tagrender og nedløbsrør af zink. De særlige vilkår kan være at zinkoverfladen skal behandles med et godkendt coatingprodukt eller at vandet renses i forbindelse med nedsivningen.

Der kan som udgangspunkt ikke nedsives regnvand på forurenede grunde (V1 og V2 kortlagte grunde).

Udledning på jordoverfladen

I stedet for nedsivning af overfladevand i faskine kan overfladevand udledes på jordoverfladen. Ved udledning på jordoverfladen skal det dokumenteres, at der ikke er risiko for skade på bygninger og at der ikke sker afstrømning til nabomatrikler. Her er det også gældende, at der ikke må udledes overfladevand fra nye overflader, der indeholder zink, kobber eller bly.