Nedsivning af vejvand

Ved overfladevand fra veje (vejvand) forstås regnvand, der falder på veje, parkeringsarealer, cykelstier og lignende. Der gælder særlige regler for nedsivning af vejvand.

Nedsivning af vejvand fra byzoner og tungt belastede veje skal undgås i kildepladszoner.

Indholdet af salt i grundvandet er et stigende problem og det er derfor et mål for Allerød Kommune at minimere brugen af salt så meget som muligt. Etablering af nye arealer, hvorpå der saltes og hvor overfladevandet ledes til nedsivning, skal så vidt muligt undgås.