Status

Der findes på nuværende tidspunkt 414 ejendomme, der ikke er tilsluttet kloak, men som selv håndterer spildevandet.

71 ejendomme har indtil videre fået godkendt deres spildevandsanlæg. 5 ejendomme har fået påbud om forbedret rensning og er i gang med eller har afsluttet etablering af forbedret rensning.

For at sikre at alle ejendomme i det åbne land opfylder krav til rensning af spildevand er Allerød Kommune i gang med systematisk at gennemgå alle ejendomme i det åbne land for, om nødvendigt, at give påbud om forbedret rensning af spildevandet efter Miljøbeskyttelseslovens § 30 eller at etablere grundlaget i form af tillæg til spildevandsplanen for at kunne stille krav om tilslutning til kloak efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4. Dette arbejde fortsættes i den nye planperiode.

Statisk kort