Lovgrundlag

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen er:

  • §32 stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1189 af 27. september 2016 (Miljøbeskyttelsesloven)
  • Kapitel 3 og 4 i Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Tillægget skal indeholde oplysninger om planlagte kloakeringsområder, samt hvilke anlæg der etableres af Allerød Spildevand A/S og hvilke anlæg der etableres på privat foranstaltning, samt efter hvilken tidsfølge projekterne forventes udarbejdet og udført.

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.