Pilotprojekter

Lad det regne med frøer
Allerød kommune indgår i et projekt sammen med Københavns Universitet, Skov og Landskab, COWI samt en række andre aktører i Projektet "Lad det regne med frøer".

Dette projekt ser på tiltag i vandplanen vedrørende Lynge Å og krav til regnvandsbassiner i Lynge Bys nordlige del og undersøger hvordan disse krav kan implementeres i en blå-grøn struktur i Lynge bys nordlige del på en måde, der også tilgodeser rekreative og biologiske interesser.

Baggrunden for projektet er at der i perioder er for lidt vand i Lynge å og for meget vand i Græse Å.

Der skal ses på hvordan kravet om et 720 m3 first flush bassin kan opfyldes med nye metoder kombineret med kendte LAR-løsninger. Der vil også blive kigget på nye former for vandrensning af urbant vand og inddragelse af vandhåndteringselementer, der har rekreativ og naturmæssig værdi. Disse løsninger kan også tænkes at blive implementeret længere oppe i systemet.

Samtidig vil dette projekt blive kombineret med kommunens tiltag i Lynge Å til forbedring af den hydrologiske balance. Det vil tillige blive undersøgt, om regnvand fra fællessystemet, der i dag leder til Græse Å og hvor der også er krav til flere bassiner, kan frakobles og i stedet ledes til Lynge Å. Hvis dette er muligt vil det skabe en bedre vandbalance i begge vandsystemer.

Haveselskabet
Allerød kommune indgår i et projektsamarbejde med bl.a. Haveselskabet, Niras, Spildevandsforsyningen og Miljøministeriet om håndtering af urbant regnvand lokalt på haveejeres egen grund og på grønne fællesarealer. Projektet stiler imod at finde et projektområde med fælleskloakering, hvor der i samarbejde med lokale beboere skal findes mulige løsninger på at afkoble regnvand fra fællessystemet og håndtere det lokalt ved nedsivning og kontrolleret afledning udenom spildevandssystemet.

Projektets placering afgøres af forsyningens undersøgelse af og eventuelle beslutning om, hvor der kan foretages tilbagebetaling af afledningsbidrag til private ved afkobling af regnvand.