Kloakoplande VasNOE

Nuværende forhold

Nedenstående figur 1 er en gengivelse af kloakopland VasNOE fra Tillæg II til Spildevandsplan 2013.


Klik for stort billede

Figur 1: Kloakopland VasNOE jf. Tillæg II til Spildevandsplan 2013.

I henhold til Tillæg II til Spildevandsplan 2013 gælder for oplandet:

  • Der kloakeres for husspildevand.
  • Tagvand ledes til faskiner eller til recipient via bassin.
  • Vejvand renses, og ledes til nedsivning eller til recipient via bassin.
  • Spildevandet ledes til Lynge Renseanlæg

Der er ikke i Tillæg II til Spildevandsplan 2013 angivet hvilken recipient tag- og vejvandet samt pladsvandet skal udledes til, i fald det ikke nedsives.

3.2 Præciseringer vedr. Kloakopland VasNOE

Kloakeringsform

Uden at kloakeringsformen specifikt er nævnt i Tillæg II til Spildevandsplan 2013, gælder følgende kloakeringsform for oplandet med udgangspunkt i ovenstående:

Separatkloak med nedsivning af tagvand

Separatkloak med nedsivning af tagvand på den enkelte grund. Spildevandet ledes til rensning på renseanlæggene, tagvand fra den enkelte parcel nedsives i faskiner, mens vej og pladsvand via et separat ledningssystem ledes til recipient.

 

Følgende præciseringer gælder for opland VasNOE i henhold til nærværende Tillæg V til Spildevandsplan 2013:

  • Der kloakeres for sanitært spildevand og processpildevand ved Allerød Spildevand A/S frem til skel.
  • Sanitært spildevand og processpildevand ledes til Lynge Renseanlæg.
  • Tagvand ledes til faskiner og nedsives eller renses, forsinkes og ledes til recipient.
  • Vejvand og pladsvand renses, og ledes til nedsivning eller renses, forsinkes og ledes til recipient. Dette gælder også for vejvand fra fællesprivate veje.
  • Såfremt det kan dokumenteres at vej-, plads- og tagvand ikke kan håndteres som beskrevet ovenfor, skal Allerød Spildevand A/S kontaktes for etablering af regnvandsledninger til håndtering af vej- og pladsvand fra private matrikler samt eventuelt tagvand. Disse ledninger anlægges af Allerød Spildevand A/S fra matrikelskel og frem til recipient og drives samt vedligeholdes efterfølgende af Allerød Spildevand A/S.
  • I det omfang der produceres spildevand på de enkelte matrikler som ikke entydigt er processpildevand/husspildevand, tagvand eller vej- og pladsvand, bliver det konkret afgjort, om spildevandet skal ledes til kloak (og i givet fald hvilken hvis der både er kloakeret for spildevand og regnvand) eller om det skal nedsives eller udledes lokalt med eller uden rensning. Dette vil afhænge af en konkret vurdering af spildevandets sammensætning.

Alle ledningsanlæg fra skel at regne og frem til recipient/renseanlæg anlægges og drives af Allerød Spildevand A/S og ledningerne etableres i offentlig vej.

Recipient


Kloakopland VasNOE kloakeres for overfladevand. Kloakoplandet er placeret på et vandløbsoplandskel. Afledning af overfladevand til recipient inden for kloakdelopland VasNOE-1 og VasNOE-2 skal ledes til vandløbsopland Havelse Å via Bøgeholmløbet/Lynge Å henholdsvis vandløbsopland Mølleåen via Vassingerødløbet.

Nedenstående figur 2 viser afgrænsning af kloakdelopland VasNOE-1 og VasNOE-2 indenfor kloakopland VasNOE.

Klik for stort billede

Figur 2: Rød linje markerer delkloakopland (VasNOE-1 og VasNOE-2)indenfor kloakopland VasNOE.

 

For begge delkloakoplande gælder endvidere, at placering af kloakker endnu ikke er fastlagt.

Særligt gælder for delopland VasNOE-2, at et dræn der krydser Farremosen (vejen) omdannes til regnvandskloak, at regne fra vejens østlige side og ud til Farremosen.

Drænet er vist på nedenstående figur 3.

Klik for stort billede

Figur 3: Dræn der omdannes til regnvandskloak