Fejltilslutninger

Der er tale om en fejltilslutning, når en regnvandsstikledning er koblet på en ledning, der kun fører spildevand, eller et spildevandsstik er koblet på en ledning, der kun fører regnvand.

Når regnvandsstik fejlagtigt kobles på spildevandsledninger, vil det føre til risiko for overbelastede spildevandsledninger, hvilket igen kan medføre opstuvninger og oversvømmelser og det vil medføre en øget belastning på renseanlægget. Spildevand, der fejlagtigt er koblet på en regnvandsledning vil føre til forurening af recipienten, da regnvand ikke renses på samme måde som spildevand inden udledning.

Hvis en ejendom afleder overfladevand til en spildevandskloak i et område hvor der kun er kloakeret for spildevand, skal Allerød Kommune påbyde frakobling af overfladevandet. Allerød Kommune kan kun påbyde frakobling, hvis der foreligger dokumentation for, at overfladevandet er sluttet til spildevandskloakken. Dokumentation kan f.eks. være tv-inspektion af kloaksystemet eller test med farvestof.

Dokumentation kan fremskaffes ved, at Allerød Kommune som myndighed iværksætter undersøgelserne, der evt. kan foretages af Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Det bemærkes, at der ikke behøver at være konkret begrundet mistanke om fejltilslutning, for at gennemføre undersøgelsen, der i øvrigt skal varsles i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.