Lovgrundlag og miljøvurdering

Tillægget er udarbejdet i medfør af:

  • 32, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven (Lov nr. 1317 af 19. november 2015)
  • Kapitel 3 og 4 i Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016)
  • Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015)

Tillægget indeholder oplysninger om området hvor der er planlagt statusændring. Forsyningen etablerer ikke nogen regnvandskloak, idet denne etableres på privat foranstaltning for matriklerne 23r, 23q, 23p og 23o. Udstykker etablerer spildevandskloak for matriklerne 23r, 23q, 23p, 23o og 23n. Forsyningen overtager efterfølgende spildevandskloakken.