Økonomi

Omkostninger til at etablere, drive og vedligeholde spildevandsledninger fra matrikelskel og frem til renseanlæg påhviler Novafos Spildevand Allerød A/S.

Omkostninger til at etablere, drive, vedligeholde, rense og nedsive tag- og overfladevand, påhviler grundejer.