Tilladelser

Tilslutningstilladelse

Borgere

Der skal efter Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3 søges om tilladelse til at tilslutte sig kloakken. Dette gælder for alle tilslutninger. Tilladelse gives af Allerød Kommune. For nybyggeri af boliger kan tilslutningstilladelsen være indeholdt i byggetilladelsen. Er dette tilfældet, er en særskilt tilslutningstilladelse ikke nødvendig.

Virksomheder

For virksomheder der leder andet end sanitært spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg gælder, at dette kun må ske efter tilladelse fra Allerød Kommune. Det er for at sikre spildevandssystemets og renseanlæggenes funktionalitet samt for at sikre det personale, der arbejder med afledning og rensning af spildevand. Endvidere skal det sikre kvaliteten af slammet fra renseanlæggene.

Når virksomheder ønsker at aflede overfladevand fra befæstede arealer til kloakken kræver dette ligeledes en tilslutningstilladelse.

Udledning af spildevand fra særligt forurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger.

Udlednignstilladelse

Al udledning af spildevand (herunder også overfladevand fra befæstede arealer) til recipienter må kun ske efter tilladelse fra Allerød Kommune. Kravet om tilladelse stilles for at sikre opfyldelse af miljømålene for de respektive recipienter og for at sikre, at den hydrauliske kapacitet i recipienten ikke overskrides.

Nedsivningstilladelse

Når det ønskes at etablere et nedsivningsanlæg for spildevand skal der meddeles en nedsivningstilladelse. Dette sker ved, at der indsendes en ansøgning sammen med en projektbeskrivelse til Allerød Kommune.

Nedsivningsanlæg for spildevand skal opfylde de normer, der er for dimensionering af disse. Alle ansøgninger om nedsivningsanlæg vil blive behandlet efter Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, hvor hensynet til grundvandsbeskyttelse indgår.

Alle tilladelser til nedsivning er i følge Miljøbeskyttelsesloven midlertidige og kan trækkes tilbage ved evt. kloakering, eller hvis hensynet til grundvandet eller miljøbeskyttelsen i øvrigt kræver det.