Sjælsmark Renseanlæg

Sjælsmark Renseanlæg ligger i Hørsholm Kommune ved Sjælsø lige på den anden side af kommunegrænsen. Anlægget modtager spildevand fra størstedelen af Blovstrød, Forsvarets arealer og nogle få ejendomme i Hørsholm Kommune.

Anlægget er dimensioneret til 6.000 PE og er i udledningstilladelsen godkendt til 4.350 PE. Der er behandlet ca. 470.000 m³ vand i gennemsnit om året de sidste fem år, men med en tendens til øgede vandmængder gennem de fem år.

Indbyggertallet i Blovstrød var pr. 1/1 2012 på 2.226 personer. Anlæggets aktuelle belastning er meget afhængig af Sandholmlejren og Sjælsmark Kaserne.

Der er de seneste år gennemført en række tiltag på renseanlægget. Blandt andet er der lavet en ny ind- og udløbspumpestation, en ny udløbsledning, der er etableret et sparebassin og filtrene er blevet renoveret.

Der har tidligere været problemer med hyppige aflastninger fra overløbet, der findes i tilknytning til renseanlægget, men tiltagene på anlægget de seneste år har nedbragt disse væsentligt.

Udledningen fra Sjælsmark Renseanlæg sker til Usserød Å.

Belastningen af Sjælsmark Renseanlæg er meget afhængig af belastningen fra forsvarets arealer og Sandholmlejren. I planperioden vil Allerød Kommune gennemgå tilslutningstilladelserne fra disse områder. Det forventes, at der vil blive behov for at revurdere tilslutningstilladelserne og at dette kan bidrage til at mindske den hydrauliske belastning af Sjælsmark Renseanlæg.