Miljøvurdering

I henhold til §7 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal den offentlige myndighed foretage en miljøvurdering af en spildevandsplan herunder tillæg hertil for at undersøge indvirkningen på miljøet.

  1. Planens indhold er beskrevet i afsnit 3 til 6 i nærværende tillæg.
  2. Effekterne af ikke at etablere spildevandsanlæggene som beskrevet i afsnit 3 til 6 vil være, at områdets bebyggelse ikke kan kloakeres, eller at området oversvømmes regelmæssigt hvis bebyggelsen udføres uden spildevandsanlæggene.
  3. Miljøforholdene generelt forventes ikke at blive berørt af projektet, eftersom områdets dræning overordnet er uændret, og afvanding fra tagflader tilsluttes den offentlige kloak.
  4. Der er ikke særlige områder, som påvirkes af projektet.
  5. Internationalt udpegede beskyttelsesområder vil ikke blive påvirket.
  6. Der vil ikke være væsentlig indvirkning på miljøet, idet det eksisterende dræn og grøften i forvejen afledes til kloakken, og fremover vil afledes til kloakken via den åbne regnvandsledning. Drænforhold er derfor overordnet uændret.
  7. Spildevandsanlæggene er projekteret således, at området sikres mod oversvømmelser. Projektet vurderes ikke at medføre negative effekter.
  8. Projektet bevarer de eksisterende afvandingsforhold, idet afledning af overfladevand vil foregå via regnvandssystemet for de 4 ejendomme og 1 vej (matr. nr. 23r, 23q, 23p, 23o og 23l), frem for den nuværende grøft og vandhul. Projektet bevarer endvidere de eksisterende afvandingsforhold for de to ejendomme på matr. nr. 23k og 23n, idet afledning af overfladevand vil ske via den eksisterende grøft som i dag.
  9. Der vil ikke være overvågning af kloakeringen, idet vandet vil kunne løbe ved gravitation til hovedkloakken i Høveltsvangsvej.