Succeskriterier

Allerød Kommune ønsker at være en attraktiv kommune for borgere og virksomheder. Som et led i dette er det naturligt, at der i kommunen arbejdes med håndtering af regn- og spildevand.

Målene med denne spildevandsplan er:

  • at håndteringen af regn- og spildevand i Allerød Kommune udvikles i retning af overholdelse af kommunens serviceniveau for oversvømmelser
  • at håndteringen af regn- og spildevand skal udføres således, at vandrammedirektivets målsætning om god økologisk tilstand i vandløb og søer opnås
  • at udledningen fra overløbsbygværker i fælleskloakerede oplande reduceres og der arbejdes på at fjerne alle åbne bassiner på fælleskloakken i bebyggede områder
  • at regnvand skal håndteres, således at det kan udnyttes til at give rekreative muligheder
  • at der, i forbindelse med etablering af nye anlæg samt renovering af eksisterende, er fokus på energirigtige løsninger, der kan medvirke til at nedbringe udledningen af drivhusgasser i kommunen
  • at fremme dannelse af nyt grundvand ved nedsivning af overfladevand under forudsætning af, at grundvandets kvalitet ikke forringes.