Kommuneplanen

Allerød Kommuneplan 2009-2021 blev vedtaget af Byrådet den 16. december 2009. Kommuneplanen er udarbejdet på grundlag af Planstrategi 2007.

I kommuneplanen udlægges mindre områder til nye boligområder i Lillerød og Lynge, mens langt den største ændring er planen om etablering af Ny Blovstrød. Kommunens nye byudviklingsområder skal indarbejdes i spildevandsplanen.

I kommuneplanen er angivet at spildevandshåndteringen generelt skal ske ud fra bæredygtige og multifunktionelle principper. Det vil sige at regnvand fra tage og lignende ikke skal afledes via kloakken, men kan indgå som et rekreativt og æstetisk element i byområderne. Det skal derudover være muligt at anlægge vådområder i det åbne land, der kan fungere som forsinkelsesbassiner ved store regnskyl og samtidig fungere som natur eller rekreative områder.

I Planstrategi 2011 er nævnt, at Byrådet vil videreføre principperne i Allerød Spildevandsplan om separate kloakker for spildevand og regnvand og arbejde for, at regnvand håndteres på overfladen og indgår som et æstetisk element i by- og landområderne. Håndtering af regnvand på terræn giver bl.a. rekreative og æstetiske værdier i byer og landskabet.

I ådalene vil byrådet fremme en biologisk mangfoldighed og øge tilgængeligheden ved etablering af stier, parkeringspladser mv. Som en integreret del af den fremtidige byudvikling skal der etableres biotoper (vandløb, søer, beplantning mv.) i de tilhørende grønne områder, f. eks. regnvandssøer og åbne vandløb.