Hvad er spildevand?

I miljøbeskyttelsesloven er definitionen på spildevand, at det er vand der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Det vil sige, at spildevand pr definition også inkluderer regnvand.

Husspildevand er spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter.

Fra virksomheder er der typisk tale om processpildevand, kølevand, filterskyllevand og perkolat fra f.eks. lossepladser.

Spildevand fra befæstede arealer er regnvand fra tage, veje, parkeringspladser og lignende.

Vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde betragtes også som spildevand.

Drænvand fra haver eller lavtliggende arealer er ikke spildevand og det må derfor ikke ledes til kloakken. Dette vand må afledes til søer, grøfter, vandløb eller lignende efter opnået godkendelse fra kommunen.

I denne spildevandsplan er det valgt at skelne mellem spildevand og regnvand, da der ellers er situationer, der kan være vanskelige at beskrive. Det vil sige, at termerne anvendes på følgende måde:

  • Spildevand - vand, der udledes fra husholdninger, institutioner og virksomheder
  • Regnvand - vand, der falder på befæstede arealer