Borgere

Ejendomme, der ligger indenfor offentligt kloakerede områder, har ret til afledning af spildevand fra stueplan. Ejendomme beliggende indenfor enten fælleskloakerede eller separatkloakerede oplande har tillige ret til at aflede deres regnvand ved gravitation fra stueplan.

Alle ejendomme, som ligger indenfor spildevandsplanens kloakoplande, har pligt til at tilslutte sig det fælles kloakanlæg, når de har eller får mulighed herfor (dvs. når der er ført stik frem til grunden). Byrådet afgør, hvornår en ejendom skal tilsluttes. Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejerne, er kommunen berettiget til ved autoriseret kloakmester og for ejerens regning at lade udføre tilslutning af ejendommen. Skriftligt varsel herom sendes anbefalet til grundejeren, senest en måned før arbejdet påbegyndes.

Ejere af ejendomme i kloakoplande, der planlægges ændret fra fællessystem til separatsystem har pligt til at gennemføre separeringen på egen grund i henhold til den tidsfrist, der gives.

Betaling for tilslutning (tilslutningsbidrag) reguleres årligt og fremgår af takstbladet.

Det er borgernes eget ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen, og at sikre denne mod kælderoversvømmelser. For at forhindre, at der kan ske oversvømmelse af kælderen kan borgerne montere et højvandslukke. Et højvandslukke begrænser risikoen for, at vandet fra spildevandssystemet trænger op gennem afløbet i kælderen. Et højvandslukke bør tilses og rengøres mindst en gang om året og altid efter kraftige regnhændelser.

Borgere, der har ejendomme beliggende udenfor offentligt kloakerede områder, har pligt til at sørge for, at deres spildevandshåndtering på ejendommen sker i henhold til de bestemmelser, der er for spildevandshåndtering i det åbne land. Såfremt ejendommene har en renseforanstaltning, der omfatter en bundfældningstank har ejendommene pligt til at deltage i kommunens tømningsordning.

Ejere af ejendomme, som planlægges kloakeret, og som ikke tidligere har været omfattet af en godkendt spildevandsplan, orienteres om planerne.

Der er pligt til at ansøge om ændringer i ejendommens afløbsforhold.