Fremtidig struktur

Denne spildevandsplan indeholder ikke forslag om ændringer i den eksisterende renseanlægsstruktur. Det skyldes, at der for at træffe denne beslutning er behov for at gennemføre en grundig analyse af økonomiske og miljømæssige forhold ved forskellige alternativer for at sikre, at der vælges den rigtige løsning. Forsyningen Allerød Rudersdal A/S vil i løbet af 2013 iværksætte en sådan undersøgelse og i løbet af 2014 forventes det, at der foreligger en endelig plan for den fremtidige struktur for rensning af spildevand fra Allerød Kommune.

I analysen vil indgå forventningen til udviklingen i spildevandsbelastningen i kommunen, hvor især etableringen af "Ny Blovstrød" har stor betydning.

Recipienterne, der modtager vandet fra hhv. Lillerød og Lynge Renseanlæg er vandløb med en lav vandføring. For at der kan opretholdes en god økologisk tilstand i disse vandløb er det nødvendigt, at der sker en tilledning af vand. Hvis de to renseanlæg nedlægges vil der sandsynligvis skulle kompenseres med vand fra andre kilder end renseanlæggene. Dette forhold vil have betydning i en vurdering af de fremtidige forhold.

Sjælsmark Renseanlæg udleder til Usserød Å. Denne recipient er ikke på tilsvarende vis afhængig af tilførslen af vand. Der er ikke umiddelbart kapacitet på Lillerød Renseanlæg til at modtage vandet fra Sjælsmark Renseanlæg. Lynge Renseanlæg har en restkapacitet og det kan overvejes om vandet fra Sjælsmark med fordel kan afskæres her til. Det er dog også nærliggende at overveje om spildevandet evt. kunne ledes til andre renseanlæg i nabokommuner, f.eks. Bistrup Renseanlæg.