Berørte lodsejere

Lodsejere der skal afstå areal:

Ingen

Lodsejere der skal have tinglyst servitut ved placering af offentligt ledningsanlæg på privat jord eller hvor et dræn omdannes til regnvandskloak:

Birkholm Planteskole, matr. nr. 4f, Vassingerød By, Uggeløse

Den ovenfor nævnte ledning under Farremosen (vejen) skal fremadrettet aftage renset og forsinket vejvand, pladsvand og evt. drænvand fra eksisterende dræn i ubefæstede arealer såfremt det ikke kan nedsives. Såfremt tagvand ikke kan nedsives pga jordbundsforholdene skal ledningen også aftage tagvand. Ledningen skal ejes, drives og vedligeholdes af Allerød Spildevand A/S.