Udtræden af spildevandsforsyningen

Allerød Kommune ønsker at fremme den lokale håndtering af regnvand og som udgangspunkt gives der mulighed for udtræden af spildevandsforsyningen for regnvand i alle regnvandskloakerede oplande.

Udtræden af kloakforsyningen for regnvand forudsætter dog, at det er muligt at håndtere regnvand på anden måde samt at det økonomisk er fornuftigt for spildevandsforsyningen.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag må ikke medføre stigninger i vandafledningsbidraget. Det er derfor vigtigt, at sikre at udgiften for forsyningen ved tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, dokumenterbart modsvares af en kombination af besparelser på anlæg og drift.

For at kunne vurdere hvorvidt den udgift forsyningen skal afholde i form af tilbagebetaling modsvares af en tilsvarende besparelse skal der i princippet udføres en analyse af hvilken effekt en udtræden vil have for forsyningen i oplandene til de enkelte udløb.

Udtrædelse af spildevandsforsyningen for regnvand vil naturligvis have en effekt på behovet for opdimensionering. Udtræder 1/3 af arealet i et opland, har man reduceret oplandets areal så meget, at klimafaktoren på 1,3 dermed er opfyldt for kloakken og dermed kan opdimensionering af kloakken undgås for kloakker der i dag ikke er overbelastede under regn.

Problemet er dog her, at der skal en vis mængde udtrædelser til, før man kan undgå en opdimensionering. Får man ikke så mange udtrædelser svarende til dette, har man ved beregningen regnet for "optimistisk".

For oplande der i dag allerede er hydraulisk overbelastede, kan det være at man skal op på 60 % af arealet, fordi de første 30 % blot sikrer det serviceniveau som kloakken burde sikre i dag uden klimasikring.

Betalingsvedtægten for Allerød Spildevand A/S giver mulighed for at tilbagebetale op til 40 % af tilslutningsbidraget i forbindelse med udtræden af kloakforsyningen for regnvand. Størrelsen af tilbagebetalingen fastlægges af Allerød Spildevand A/S i det enkelte tilfælde i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet i betalingsvedtægten.

Hvis en grundejer ønsker at udtræde af spildevandsforsyningen for regnvand og selv stå for håndtering af regnvand, enten ved afledning til en lokal recipient eller ved nedsivning til jorden, skal kommunen forud have godkendt projektet. Kommunen vil da vurdere, om den foreslåede alternative afledning af regnvand er teknisk og miljømæssig forsvarlig.

Statisk kort