Miljømålsloven

Miljømålsloven er en implementering af bl.a. Vandrammedirektivet fra EU i dansk lov.

Miljømålsloven fastsætter regler for udarbejdelse af de statslige vandplaner og Natura 2000 planer med efterfølgende kommunale handleplaner.

Udgangspunktet er, at alle vandområder skal have opnået god økologisk tilstand senest d. 22. december 2015. I specielle tilfælde kan der dog ske udsættelse af fristen i op til 2 gange á 6 år. Desuden fastsættes det, at der skal opnås god bevaringsstatus for Natura 2000 områderne.

Med udgangspunkt i de statslige vandplaner og Natura 2000 planer er Allerød Kommune i gang med at udarbejde en vandhandleplan og en naturhandleplan. Spildevandsplanen understøtter de indsatser som kommunens vandhandleplan og naturhandleplan indeholder.