Miljøbeskyttelsesloven

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af Miljøbeskyttelsesloven.

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at "loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.".

Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af § 32, som er vist herunder:

§ 32. Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen skal indeholde oplysninger om

  1. eksisterende og planlagte kloakeringsområder og rensningsforanstaltninger,
  2. områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis,
  3. den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse,
  4. eksisterende områder udenfor kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder udenfor kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg,
  5. eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning til et bestemt renseniveau,
  6. hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og
  7. efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført.

Stk. 2. Spildevandsplanen må ikke stride imod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 4.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om planlæg­ningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tids­frister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven.