Kommende investeringer hos Forsyningen Allerød Rudersdal A/S

Bassiner

I Allerød Kommunes Vandhandleplan er der lagt op til en række tiltag, der skal forbedre forholdene i vandløbene. Et af virkemidlerne i forhold til opnåelse af bedre recipientkvalitet er etablering af bassiner og herfra neddrosle tilledningen til recipienten. Allerød Kommune følger vandplanernes generelle anbefaling som siger, at bassiner skal kunne rumme en 5 års regnhændelse og at tilledningen til recipienten skal drosles ned til 1 l/s/ha. Der er en vis usikkerhed på opgørelsen af volumen på de ønskede bassiner. Inden etablering af hvert enkelt bassin gennemregner Allerød Spildevand A/S volumenkravet i henhold til de verificerede data.

Allerød Kommune ønsker etableringen af bassiner og neddrosling skal ske med et gennemsnitligt forbrug om året på 4 mio. kr. for Allerød Spildevand A/S. Tidshorisonten er, at alle bassinerne skal være etableret ved udgangen af år 2022.

Etableringen af bassiner og neddrosling, skal ske efter nedenstående prioriterede liste:

Udløbs nr.

 

Forventet bassin

volumen

Opland

U2.24 99 m3 Kollerød Å
U4.02 77 m3 Kollerød Å
U2.14 4.446 m3 Kollerød Å
U3.07 380 m3 Kedelsø og Langsø Å
U3.13 1.070 m3 Kedelsø og Langsø Å
U2.05 3.518 m3 Lynge Å
U4.04 2.238 m3 Lynge Å
U3.15 2.380 m3 Hestetangs Å
U3.19 626 m3 Hestetangs Å
U2.50 198 m3 Oplandet til Sjælsø
U1.14 295 m3 Oplandet til Sjælsø
U2.09 20 m3 Horsemosen
U2.10 30 m3 HorsemosenFor oplandet til Kedelsø og Langs Å kan en del af bassinvoluminet muligvis indgå i ”Lad det regne med frøer” og dermed ledes til Lynge Å, for at opnå en mere naturlig tilstrømning. Allerød Kommune ønsker,at Allerød Spildevand A/S skal undersøge denne mulighed og indarbejde resultatet i fremtidige bassiner i oplandet.

I oplandet til Lynge Å skal der samlet etableres forsinkelsesbassin på ca. 5.756 m3, kapaciteten er delvist opnået ved eksisterende bassin ved Rørmosen, men Allerød Spildevand A/S skal eftervise dette. Eftervisningen skal ske i henhold ovenstående prioriterede liste og eventuelt manglende kapacitet skal etableres.Allerød Kommune ønsker at muligheden for at anvende LAR anvendes de steder hvor dette giver mening. Tilledning til renseanlæg ønskes hovedsageligt, at bestå af spildevand.

Måleudstyr

Der er 12 udledningspunkter i kommunen, hvor der kan ske overløb fra fælleskloakken til recipienter. Forvaltningen foreslår, at der på fire af disse udledningspunkter installeres måleudstyr, der kan registrere tidspunkt og volumen ved overløb. Udledningspunkterne er udvalgt ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst. På de resterende udledningspunkter er der allerede måleudstyr, eller der er vurderet meget lav risiko for overløb.

Det er ønsket at måleudstyret opstilles i 2017 og at de kører i mindst et år. Efter et år skal det vurderes om der er tilstrækkelig data eller om det vil være gavnligt at køre målingerne et år mere.

Opsætning af målere i 2017 ved:

  • Overløb U2.21 der aflaster til Lynge Å
  • Overløb U3.02 der aflaster til Lynge Å
  • Overløb U3.07 der aflaster til Kedelsø Å
  • Overløb U3.11 der aflaster til Uggeløse Sø

Registreringen på målerne afrapporteres til Allerød Kommune.

I Allerød Kommune ønskes tillige registrering af lokal regn ved etablering af 3 SVK-måler på henholdsvis Lillerød renseanlæg, Lynge renseanlæg og Vindbygårdsvej 26 (tidligere renseanlæg).

 

Økonomisk ramme

Allerød Kommune ønsker at den økonomiske ramme på 40 mio. kr. om året fastholdes, således at vandafledningsafgiften er nogenlunde stabil.