Forhold til anden planlægning

Forhold til kommuneplan og lokalplan

Størstedelen af ejendommen ligger i et rammeområde, der i kommuneplanen er udlagt til rekreativt område - Friluftsområde ved Lynge Grusgrav, og er omfattet af lokalplan nr. 332 ”Natur- og fritidsområde i Lynge”.

På ejendommen er etableret virksomhed i form af deponering af inert affald. Da virksomheden er etableret på ejendommen inden lokalplanen er vedtaget, er der tale om lovlig aktivitet, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at etablere afledning af spildevand i form af perkolat fra ejendommen.

Forhold til den statslige vandområdeplan

I forhold til den statslige vandområdeplan er det vurderet, at ændringen i den udledte mængde til Græse Å er så beskeden, at det ikke vil føre til, at det konkrete vandområde går en tilstandsklasse ned for parametre, der er indeholdt i vandområdeplanen eller vil hindre målopfyldelse for Græse Å. Plantillægget vil således ikke være i strid med den statslige vandområdeplan i forhold til målsætningen for Græse Å. Samtidig medvirker plantillægget til at sikre, at målsætningen for grundvandsressourcen kan overholdes.