Praksis for kloakering

Alle ejendomme i det åbne land skal have gennemgået spildevandsforholdene inden udgangen af 2015. Det skal afklares om spildevandshåndteringen for hver enkelt ejendom opfylder de gældende krav. Det åbne land gennemgås områdevist for dermed bedst muligt at kunne vurdere, om kloakering kan komme på tale i de enkelte områder. Der er lavet en plan for hvilke områder, der gennemgås i hhv. 2013, 2014 og 2015.

Kloakering anses miljømæssigt for at være den bedste spildevandsløsning. Det vurderes dog i det enkelte tilfælde om kloakering også er en økonomisk fornuftig løsning, da det kan være kostbart både for forsyningsselskabet og for den enkelte borger, hvis spredt beliggende ejendomme skal kloakeres.

Overordnet er det Allerød Kommunes politik at kloakere, når en eller flere af følgende miljømæssige betingelser er til stede:

  • At ejendommene ligger i et lavtliggende, fugtigt område
  • At ejendommene er beliggende ovenpå kildepladszone eller nitratfølsomt indvindingsopland
  • At ejendommene ligger i et opland til målsatte vandløb eller søer, der ikke opfylder deres målsætning
  • At der sker udledning af spildevand indenfor afstandskrav til drikkevandsboring

Derudover tages der hensyn til, at det er økonomisk attraktivt for spildevandsselskabet at kloakere, når ejendomme ligger relativt tæt.

Når en eller flere af ovenstående miljømæssige og økonomiske betingelser er opfyldt vælges derfor ofte at kloakere de involverede ejendomme.

Der er planlagt kloakering af 39 nye ejendomme indenfor denne spildevandsplans tidsperiode. De resterende 303 ejendomme vil blive gennemgået for at afklare om der er ejendomme der har et spildevandsanlæg, der ikke opfylder de gældende krav. Med udgangspunkt i denne gennemgang vil Forvaltningen, i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, vurdere, hvorvidt ejendommene med fordel kan tilsluttes det offentlige kloaksystem eller hvorvidt der udstedes påbud om etablering af forbedret rensning. Tidsplanen for gennemgangen af disse ejendomme er, at de fleste gennemgås i 2013 og 2014, således at de forbedrede løsninger kan blive etableret i løbet af 2015.

Når en offentlig kloakledning passerer ejendomme, vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om ejendommene skal have et tilbud om at tilslutte sig kloakken eller om ejendommene tvunget skal indlemmes i kloakeret opland. Som grundlag for beslutningen vurderes det, om ejendommene i øvrigt står overfor påbud om forbedret spildevandsrensning eller om andre af ovenstående forhold er til stede.

Der vil som udgangspunkt kun blive etableret kloak for husspildevand ved nykloakeringer i det åbne land.

Hvis en ejendom får påbud om forbedret rensning, som følge af recipienthensyn, skal påbuddet følges af et tilbud om kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen. Dette gælder dog ikke for sommerhuse og erhvervsejendomme.

Kommunen vælger at tilgodese husejere, som har investeret i et relativt nyt privat spildevandsanlæg (nedsivningsanlæg, minirenseanlæg eller lignende). Hvis man har et velfungerende spildevandsanlæg, som er mindre end 10 år gammelt, er det muligt at søge om at udskyde kloakering til anlægget er 10 år gammelt.