Serviceniveau for oversvømmelser

Allerød Kommune har vedtaget et serviceniveau i forhold til oversvømmelse af bebyggede områder, hvor en acceptabel gentagelsesperiode for oversvømmelse til sokkelkote statistisk set er sat til højst en gang hvert 25. år.

Serviceniveauet skal forstås som en målsætning, som kommunen benytter som dimensioneringsgrundlag i forbindelse med dimensionering af nye eller renoverede dele af kloaksystemet. Serviceniveauet benyttes også til at stille krav til nye udstykninger. Derimod stilles ikke nye krav til eksisterende ejendomme.

Serviceniveauet vil være forankret og beskrevet i den kommende klimatilpasningsplan for Allerød Kommune, som udarbejdes i 2013.

Allerød Kommune vurderer, at dette serviceniveau kan opnås ved, at der stilles følgende krav:

  • Kloaksystemet skal dimensioneres efter følgende funktionskrav: Der må maksimalt forekomme stuvning til terræn en gang hvert 10. år i både fællessystemer og separate regnvandssystemer.
  • Ved nye større bebyggelser i kommunen pålægges det udvikleren at sikre, at det vedtagne serviceniveau for oversvømmelser til sokkelkote og at funktionskravet til kloaksystemet overholdes.

Funktionskravet til kloaksystemet gælder for nye anlæg og ved større sammenhængende renoveringer. For bestående kloakanlæg skal funktionskravet være realiseret i hele kommunen i år 2040.

I praksis vil det dog være således, at nogle områder i kommunen kan opleve hyppigere overskridelser af serviceniveauet end andre. Hvor ofte overskridelserne vil indtræffe afhænger af den lokale topografi.