Kloakering af kloakopland MN5

Følgende gælder for kloakopland MN5:

  • Der kloakeres for perkolat ved Novafos Spildevand Allerød A/S frem til skel. Skulle der på et senere tidspunkt blive afledt andet industrispildevand og/eller sanitært spildevand fra virksomheden, vil dette blive afledt gennem sammen afløb som perkolatet.
  • Perkolat og evt. senere sanitært spildevand ledes til Lynge Renseanlæg.
  • Tagvand og overfladevand ledes til nedsivning.

Alle ledningsanlæg fra skel at regne og frem til renseanlæg anlægges og drives af Novafos Spildevand Allerød A/S.

Kommende kloakledning til forsyning af matriklen forventes anlagt med tilslutning til eksisterende eller ny kloakledning i Slangerupvej via matr. 16a, Uggeløse By, Uggeløse. Tilstødende matrikler kan også blive inddraget, jf. afsnit 1.4.

Vilkår for rensning og forsinkelse vil fremgå af tilslutnings- og nedsivningstilladelserne, der meddeles grundejer ved henholdsvis tilslutning og nedsivning.