Lovgrundlag

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen er:

  • §32 stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25 november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
  • Kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser
    m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Tillægget skal indeholde oplysninger om planlagte kloakeringsområder, samt hvilke anlæg der etableres af Novafos Spildevand Allerød A/S og hvilke anlæg der etableres på privat foranstaltning, samt efter hvilken tidsfølge projekterne forventes udarbejdet og udført.

Det fremgår af lovens formålsparagraf, at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.