Afledning af spildevand og regnvand

De 4 grunde byggemodnes af privat byggemodner, som anlægger spildevands- og regnvandsledninger. Spildevandsledninger overtages af Forsyningen Allerød Rudersdal, mens regnvandssystemet bliver et fællesprivat anlæg. Tilslutning til forsyningens hovedkloak foregår i Høveltsvangsvej og Ved Lerbakken. Spildevand tilsluttes ud for Ved Lerbakken 4 og regnvand tilsluttes Høveltsvangsvej mellem nr. 68 og 70.

Regnvandet forsinkes via forsinkelsesbassin til hovedkloakken i Høveltsvangsvej til Rørmose Å.

Det fællesprivate regnvandssystem bliver deltvist etableret som åben regnvandsgrøft og bassin, og delvist som rørlagt system. Grøfterne fores ikke men bassinet fores. Beliggenhed af ledningerne fremgår af figur 1.

Af tabel 1 fremgår data for det nye opland GN1, herunder areal og udledte vand- og stofmængder.

De årligt afledte mængder regnvand er opgjort på baggrund af en årlig nettonedbør på 500 mm. Nettonedbøren er den, der fremkommer, når den gennemsnitlige årlige nedbør fraregnes 0,6 mm i initialtab[1] pr. regnhændelse.

Det samlede reducerede befæstede areal udgør 0,165 red. ha for de to kloakoplande, hvilket svarer til en årlig tilledning på 825 m³. Det reducerede befæstede areal er fremkommet ved en befæstelsesgrad på 30% og en hydrologisk reduktionsfaktor[2] på 1.

De opgjorte stofmængder er baseret på standard stofkoncentrationer for regnvand fra separatsystemer (50 g COD/m³, 2 g N/m³, 0,5 g P/m³). Der forudsættes derudover en rensegrad i bassinet på 45% for COD, 40% for N og 70% for P. Rensegraderne er hentet fra rapport fra Ålborg Universitet 2012 om tilbageholdelse af stoffer i våde bassiner.

Oplandsareal for GN i gældende spildevandsplan er på 19,27 ha. Ved etablering af opland GN1, bliver oplandsarealet for GN reduceret til 18,72 ha.

 

[1] Initialtab er den første del af regnen der falder og befugter overfladen og fylder lavninger, før overfladeafstrømning begynder.

[2] Hydrologisk reduktionsfaktor angiver hvor stor en del af et givent opland, der giver bidrag til afstrømning fra oplandet.