Renovering af kloakken i Søparken-området.

I Søparken-området er kloakken etableret med et ældre brønd-system, hvilket betyder at der af og til sker udledning af spildevand til områdets søer. Forvaltningen foreslår at der, over en årrække, afsættes midler til renovering af kloaksystemet i hele Søparken-området.

En omlægning til et nyt og traditionelt separatsystem vil sikre at der ikke sker sammenblanding af regn og spildevand og forbedre arbejdsmiljøet i brøndene. Det vil betyde at urenset spildevand ikke kan ende i vandmiljøet ved forstoppelser, at mængden af vand der skal renses på Lillerød Renseanlæg nedsættes og at forsyningssikkerheden for områdets borgere forbedres.