Lynge og Uggeløse

I Lynge og Uggeløse blev de første kloakker i den centrale del anlagt i starten af 1960’erne som fælleskloak. Siden er området blevet udbygget og de ydre områder er kloakeret, i første omgang med separat kloak og siden som separatkloak med nedsivning af tagvand.

Det kloakerede område dækker 185 ha, heraf er de 75 ha kloakeret med fælleskloak. Spildevand fra Lynge og Uggeløse ledes til Lynge Renseanlæg. Der er tre steder, hvor der kan ske aflastninger fra fælleskloakken. De tre overløb i systemet aflaster hhv. nemlig til Lynge Å, Uggeløse Sø og til Kedelsø Å.

Overløb U3.02 (Lynge Nord) aflaster beregningsmæssigt ca. 1 gang årligt. Der er etableret 515 m³ bassin ved overløbet.

Overløbet til Uggeløse Sø - U3.11 aflaster beregningsmæssigt 1,5 gange årligt. Der er dog usikkerhed omkring dette resultat og i 2014 skal Forsyningen Allerød Rudersdal A/S iværksætte en undersøgelse af de præcise afløbsforhold i området og herunder en fastlæggelse af aflastningshyppighed og mængde.

Ved Lynge Renseanlæg er der ligeledes et overløb (U3.07). Dette aflaster til Kedelsø Å. Det vil sige, at det vand der aflastes her er vandet fra den størstedel af det fælleskloakerede oplande i Lynge blandet med den videregående vandføring fra de to øvrige overløbsbygværker i oplandet samt bygværket i Vassingerød. Ved selve overløbet findes ikke bassinvolumen men i oppe i oplandet er etableret to bassiner. Dette overløb aflaster beregningsmæssigt med en hyppighed på 5 gange om året.