Miljøvurdering

Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af miljøvurderingsloven1.

Spildevandsplantillægget er omfattet af § 8 stk. 2, da plantillægget kun fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan, samt da tillægget kun udgør en mindre ændring af Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013. Allerød Kommune har derfor gennemført en vurdering (screening) af, om tillægget til spildevandsplanen kan få væsentlig indvirkning på miljø. På baggrund af denne screening har Allerød Kommune truffet afgørelse om, at plantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen fremgår af bilag 1 til tillægget.

 

1Lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)