Privat rørlagt vandløb

Kommunalbestyrelsen vil som vandløbsmyndighed iht. Vandløbsloven ophæve den eksisterende grøfts status som vandløb på strækningen fra matrikel 23r til og med 23o, herunder tillige det eksisterende vandhul.

I stedet for grøften anlægges en åben regnvandsledning (fællesprivat), som beskrevet i dette tillæg, til afvanding af ejendommenes befæstede arealer. Regnvandsledningen forsynes med et åbent regnvandsbassin, som ligeledes bliver fællesprivat.

Bredejerne til grøften bibeholder deres ret til drænafledning jf. Vandløbsloven til det nye regnvandssystem, fordi bredejerne har vundet hævd på afledning af drænvand via den oprindelige grøft, der blev tilsluttet regnvandskloakken i Høveltsvangsvej da vejen blev etableret.

Grøften på matriklerne 23k og 23n med tilslutning til regnvandskloakken i Høveltsvangsvej øst for matrikel 23n bevares. Vand fra de to ejendommes befæstede arealer nedsives eller udledes til grøften.

Det eksisterende private rørlagte vandløb beliggende under grøften/det kommende regnvandssystem bevares, og vil fortsat være tilsluttet regnvandskloakken i Høveltsvangsvej.