Økonomi

Omkostninger til at etablere, drive og vedligeholde spildevandsledninger fra privat matrikelskel og frem til rensning og udledning påhviler Allerød Spildevand A/S.

Omkostninger til at etablere, drive, vedligeholde, rense og forsinke tagvand og vej- og pladsvand på de enkelte matrikler, påhviler grundejer.

I det omfang, at Allerød Spildevand A/S skal etablere regnvandsledninger til håndtering af tag- og eventuelt vej- og pladsvand, afholder Allerød Spildevand A/S udgifterne til etablering af disse regnvandsledninger fra skel og frem til recipient samt driver og vedligeholder disse. Omkostninger til anlæg på private matrikler påhviler stadig grundejer.

Vilkår for rensning og forsinkelse vil fremgå af tilslutnings- eller nedsivningstilladelserne der meddeles de enkelte grundejere ved tilslutning. Det kan oplyses, at forsinkelse af vandet skal svare til naturlig afstrømning og med et volumen der svarer til en femårs regn. Såfremt recipient vurderes at være hydraulisk overbelastet, vil der stilles skærpede krav om forsinkelse af vandet på private matrikler, i forhold til naturlig afstrømning. Krav for rensning af vandet for P og N kan ikke fastsættes i spildevandsplanen, men vil blive fastsat i udledningstilladelsen